.

.

IMPORTANT: li convidem al fet que llegeixi detingudament aquesta Declaració de Privacitat per a conèixer per què recopilem les seves dades personals i com són processats aquestes dades per Promoinversora del Vallès, S.L., Arimón, 60-64, 08202, Sabadell, Barcelona.

Aquesta política està subjecta a canvis pel que és convenient consultar-la cada vegada que vostè decideixi visitar-nos.

La present Política de Privacitat va ser modificada el 11/01/2021.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privacitat en línia de Promoinversora del Vallès, S.L., és pública i accessible a tots els usuaris i clients de Promoinversora del Vallès, S.L., i s'aplica a tots els llocs web de Promoinversora del Vallès, S.L. sent www.promoviatges.es el lloc o domini principal.

També s'aplica a aquells documents o missatges emesos per Promoinversora del Vallès, S.L. que enllacen a aquesta política o declaració de privacitat o, si escau, indiquen que s'accedeixi a ella perquè Vostè conegui l'ús que fa Promoinversora del Vallès, S.L. de les seves dades personals.

A continuació, l'informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l'ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions (LOPDGDD).

Promoinversora del Vallès, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Promoinversora del Vallès, S.L., com a Responsable del Tractament, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè Vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o usar els productes i serveis que Promoinversora del Vallès, S.L. ofereix a través del/dels lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Li recordem que és deure de l'usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Promoinversora del Vallès, S.L., i que hagués registrat els nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Per a millorar els serveis que li oferim, és possible que en finalitzar el servei que li prestem, rebi una enquesta de satisfacció. En ella se li demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l'experiència viscuda.

Recopilem la seva informació personal per diversos motius:

·       Atendre sol·licituds de serveis

·       Realització dels serveis

·       Confecció de pressupostos

·       Enviar-li missatges d'estat dels serveis en curs

·       Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients

·       Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza Promoinversora del Vallès, S.L.

·       Emplenament de la documentació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per a la seva companyia asseguradora

·       A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l'ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MÈTODES DE RECOLLIDA

Promoinversora del Vallès, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.promoviatges.es; en el centre d'atenció telefònica de Promoinversora del Vallès, S.L.; en els mateixos centres físics de Promoinversora del Vallès, S.L., a l'hora de sol·licitar un pressupost o un servei; en la pàgina de Promoinversora del Vallès, S.L. en Facebook, Twitter, YouTube.

En tot cas i sempre que sigui aplicable li donarem l'opció de negar-se al fet que usem les seves dades amb finalitats d'enviaments o comunicacions publicitàries.

COMUNICACIÓ A TERCERS

Per a la gestió i empleno de l'objecte del contracte, pot resultar necessari (i obligatori per a la prestació del servei), que les seves dades (inclosa informació sobre al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc.), hagin de ser comunicats a proveïdors tals com companyies aèries, navilieres, hotels i altres proveïdors de serveis, els quals estaran obligats a utilitzar les dades, única i exclusivament, per a donar compliment a l'objecte del contracte.

Aquests proveïdors, depenent del país de destinació del seu viatge, podran estar situats en països per als quals sigui necessari realitzar una transferència internacional de dada incloent, si fos el cas, aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a l'exigida per la UE, considerant-se per tant una transferència internacional de dades autoritzada expressament per l'interessat.

De la mateixa manera i conforme a la Legislació Federal dels Estats Units d'Amèrica, les seves dades personals seran accessibles al Departament de Duanes dels Estats Units en cas que contracti un vol que tingui origen, destinació o escala en aquest país.

Ens autoritza la comunicació de les dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb les quals treballa Promoinversora del Vallès, S.L. únicament als efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments al fet que doni lloc la relació comercial i l'ús dels nostres serveis.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Promoinversora del Vallès, S.L., comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a Promoinversora del Vallès, S.L. a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de Promoinversora del Vallès, S.L. (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Finalment, Vostè ens autoritza al fet que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per a la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir.

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l'autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d'una manera específica. Aquesta revocació d'autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

Les dades personals, així com els relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Promoinversora del Vallès, S.L. (5 anys + l'any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

·       D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.

·       De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

Tractament de consultes

Les dades personals, de contacte, imatges, seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder realitzar la gestió sol·licitada.

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

·       D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.

·       D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d'informació.

·       De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

·       D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament. 

Servei de Qualitat

Per a complir amb els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per a, així, poder millorar els nostres serveis.

Aquestes enquestes s'efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l'enquesta) i en elles no es recull cap dada personal addicional als quals Vostè ens hagi proporcionat prèviament.

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilats amb la finalitat d'enviar-li l'enquesta de qualitat únicament seran utilitzats si vostè ens atorga el seu consentiment explícit.

Les dades personals referents a aquest tractament seran conservats per a això durant 3 mesos.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

·       D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat.

·       De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

Informació sobre els serveis de Promoinversora del Vallès, S.L.

Per a mantenir-li informat sobre els serveis de prestats per Promoinversora del Vallès, S.L. i de les promocions puntuals, requerim tractar les seves dades de contacte.

D'altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l'oportunitat de donar-se de baixa d'aquestes; addicionalment vostè pot exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

·       D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d'informació.

·       De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

·       D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament. 

Elaboració de pressupostos

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a l'elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que Vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins a passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En un altre cas passaran a formar part del tractament de Realització del Servei.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

·       D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.

·       De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

·       D'esborrat en el cas que desestimi definitivament l'actuació pressupostada per Promoinversora del Vallès, S.L.

Estudi de candidatures d'ocupació

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem tal decisió.  Les dades per Vostè proporcionats es conservaran durant un temps màxim d'1 any passat el qual seran eliminats.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

·       D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.

·       De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

·       D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Navegació

En navegar per Promoinversora del Vallès, S.L. es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l'usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en el seu conjunt.

Servei reCAPTCHA

L'adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per a poder destriar un humà d'un sistema de farciment i enviament de formularis automatitzat.

Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

Comunicació companyies aèries associades a IATA

Les dades que Vostè ens proporcioni podran ser comunicats a les companyies aèries per a les següents finalitats: Actualitzacions sobre vols en temps real, Notificacions proactives en cas d'interrupció del servei (cancel·lacions, retards, etc.), Actualitzacions relacionades amb l'equipatge, Enviament de la informació del canvi de reserva o targeta d'embarc de manera automàtica, per als següents vols disponibles.

Aquestes dades de contacte seran gestionats per les companyies aèries associades a IATA baixos les seves pròpies condicions. Podrà consultar els aspectes relacionats amb l'ús d'aquestes dades i els seus drets de protecció de dades en la pàgina web de la companyia aèria que correspongui i que està indicada en el seu bitllet o reserva aèria.

Facebook ads

En Promoinversora del Vallès, S.L. utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per: Lloc, Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.), Interessos (activitats, aficions, etc.), La qual cosa compren en internet i per altres canals, Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Google Adwords

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. A Promoinversora del Vallès, S.L. utilitzem Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que ens permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per: Lloc, Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.), Interessos (activitats, aficions, etc.), La qual cosa compren en internet i per altres canals, Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.